Všeobecné podmienky SportAnalytik, občianskeho združenia pre poskytovanie služieb


Testovanie dieťaťa v rámci športového dňa alebo v rámci individuálneho testu

Poskytovateľ - SportAnalytik je občianske združenie, ktorej predmet činnosti spočíva v zisťovaní telesných a duševných dispozícií mládeže (detí vo veku 5 – 15 rokov) za účelom zistenia optimálnych predpokladov pre výkon konkrétnej športovej činnosti, a to na základe žiadosti zákonných zástupcov konkrétnych detí. Cieľom činnosti Poskytovateľa je rozpoznať športové predpoklady konkrétneho testovaného dieťaťa a odporúčanie najvhodnejšieho športového odvetvia, alebo konkrétneho športu pre testovaného jedinca (vrátane kontaktov na oddiely v okolí). Poslaním SportAnalytiku nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale prinášať každému dieťaťu radosť z objaveného športového nadania.

Zmluvný vzťah - Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a zákonným zástupcom testovaného dieťaťa ako zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je upravený týmito Všeobecnými podmienkami. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom vzniká registráciou a akceptáciou týchto podmienok Zákazníkom, pred poskytnutím služieb Poskytovateľa Zákazníkovi v súlade s týmito podmienkami.


Fyzický test - testovanie fyzických dispozícií dieťaťa, pozostávajúci z 8 aktivít, pričom každá z nich testuje inú fyzickú schopnosť. Fyzický test sa skladá z: 30m šprintu, stoja na jednej nohe, skoku do výšky, sedov -ľahov, člnkového behu, hlbokého predklonu, hodu basketbalovou loptou a behu na 800 metrov.


Talent Report – výstup z uskutočňovaného testovania, vypracovaný Poskytovateľom pomocou špeciálneho softvéru, vyvinutého Poskytovateľom, ktorý porovnáva schopnosti každého dieťaťa s výsledkami jeho rovesníkov, uvedených v jeho databáze (ďalej len „Databáza poskytovateľa“) a s nárokmi jednotlivých športov, pričom v Talent Reporte sú uvedené tieto výsledky:

  1. Výsledky Fyzického testu

  2. Porovnanie jednotlivých fyzických schopností s rovesníkmi testovaného dieťaťa (databáza obsahuje cca 100 000 výsledkov).

  3. Vyhodnotenie silných stránok testovaného dieťaťa.

  4. Tréningové odporúčania pre zlepšenie slabších stránok.


Šport Report– výstup z uskutočňovaného testovania, vypracovaný Poskytovateľom, nadväzujúci na Talent Report, ktorého obsahom je odporúčanie vhodných športov pre testované dieťa, obsahuje tieto informácie:

  1. Poradie TOP 5 športov pre testované dieťa.

  2. Kontakty na dané oddiely a trénerov v mieste Vášho bydliska.

  3. Vyhodnotenie vhodnosti Vami preferovaného športu.


Cenník – cenník jednotlivých služieb poskytovaných Poskytovateľom je v aktuálnom znení dostupný na webových stránkach www.sportanalytik.sk.

Športový deň – vopred stanovený deň, spravidla počas víkendu, v rámci ktorého je u registrovaných detí uskutočnený Fyzický test. Dieťa prevezme pri príchode Poskytovateľ, ktorý s ním následne v kolektíve a zábavnou formou absolvuje Fyzický test. Od prevzatia dieťaťa Poskytovateľom trvá Športový deň približne 2 hodiny a po jeho skončení je testované dieťa následne odovzdané jeho zákonnému zástupcovi, alebo osobe ním určenej. Športový deň sa končí tým, že Poskytovateľ odovzdá Zákazníkovi Talent Report, prípadne Šport Report.


Registrácia – registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára na www.sportanalytik.sk, ktorého náležitosťou je okrem špecifikácie dieťaťa aj súhlas s týmito podmienkami (ďalej len „Registračný formulár“). Registračný formulár je možné vyplniť buď elektronicky na web stránkach, alebo na vytlačenom formulári pri registrácii. Podmienkou registrácie dieťaťa je detailné oboznámenie sa s týmito podmienkami, čo bude potvrdené pri on-line registrácii súhlasom Zákazníka s podmienkami, alebo podpisom vytlačeného Registračného formulára. Pri registrácii má zákonný zástupca povinnosť informovať Poskytovateľa o prípadných zdravotných indispozíciách dieťaťa, ktoré by mal brať Poskytovateľ do úvahy pri plnení jednotlivých disciplín. V prípade, ak zákonný zástupca neoznámi indispozície dieťaťa, predpokladá sa, že dieťa je schopné absolvovať všetky disciplíny s plnou záťažou.


Úhrada za služby – výška úhrady za služby poskytnuté Poskytovateľom je uvedená v Cenníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateľovi proti vystaveniu príjmového alebo výdajového dokladu, spravidla pri fyzickej registrácii na Športovom dni, alebo pri zaslaní objednávky na vyhotovenie reportov na základe dát z individuálneho alebo školského testovania. Službu je možné uhradiť najneskôr  do 14tich dní od dátumu odovzdania Talent Reportu alebo Šport Reportu.


Zodpovednosť Poskytovateľa - Zákazník je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky známe zdravotné obmedzenia testovaného dieťaťa, prípadne oznámiť informácie o aplikovaných liekoch alebo zdravotných pomôckach a vybaviť dieťa týmito liekmi a pomôckami. Má sa za to, že Zákazník zmluvným vzťahom osvedčuje zdravotnú spôsobilosť testovaného dieťaťa pre Fyzický test. Všetky riziká súvisiace so zdravotným stavom testovaného dieťaťa nesie výhradne samotný Zákazník. Všetky odporúčania Poskytovateľa sú len orientačné a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výsledky testovaného dieťaťa v športe odporúčanom Poskytovateľom. Výstup vo forme Talent Report a  Šport Report automaticky neznamená, že testované dieťa bude v odporúčanom športe úspešné. Úspešnosť dieťaťa je popri jeho fyzických predpokladoch ovplyvnená mnohými ďalšími externými faktormi. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie cenných vecí a predmetov, ktoré nie sú vhodné pri poskytovaní služieb podľa týchto podmienok, ide najmä o šperky, väčšiu čiastku peňazí, alebo elektroniku.


Ochrana osobných údajov - Zákazník súhlasí s použitím jeho osobných údajov a údajov jeho testovaného dieťaťa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v Registračnom formulári pre potreby Poskytovateľa, a to výlučne pre účely vedenia Databázy Poskytovateľa a na administratívne účely súvisiace s činnosťou Poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré Poskytovateľ požaduje podľa tohto súhlasu, bude Poskytovateľ spracovávať v Databáze Poskytovateľa. Rozsah spracovania osobných údajov: meno a priezvisko testovaného dieťaťa, vek dieťaťa, výsledky Fyzického testu, kontaktné údaje Zákazníka (e-mail, telefónne číslo), ), fotografie testovaného dieťaťa zo Športového dňa. Zákazník súhlasí so zverejnením fotografií testovaného dieťaťu zo Športového dňa na webovej stránke Poskytovateľa, sociálnej sieti www.facebook.com, prípadne ďalších tlačových alebo elektronických médiach. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ môže použiť jeho osobné údaje a údaje testovaného dieťaťa na zistenie spätnej väzby výsledkov testovania a Poskytovateľ ho môže za týmto účelom opakovane kontaktovať. Zákazník berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene svojich Osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol Poskytovateľom poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom Poskytovateľa. So súhlasom Zákazníka môže byť Fyzický test dieťaťa uverejnený v rámci ukážky činnosti Poskytovateľa a na jeho propagáciu. Zákazník má právo k prístupu k poskytnutým osobným údajom v Registračnom formulári, spracovanom v Databáze Poskytovateľa a je oprávnený tieto osobné údaje opravovať, upravovať, dopĺňať, blokovať, ako aj žiadať o ich odstránenie z Databázy Poskytovateľa a ich zničenie. Zákazník je taktiež oprávnený, v prípade ak sa domnieva že Poskytovateľ vykonáva spracovanie ním poskytnutých osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka, alebo jeho testovaného dieťaťa, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie, opravu, úpravu, odstránenie, či vymazanie osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto súhlasu je dobrovoľné. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený podľa tohto článku Všeobecných podmienok používania môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Poskytovateľa. Súhlas s použitím jeho osobních údajů a údajů jeho testovaného dítěte Zákazník udeľuje Poskytovateľovi na časové obdobie 10 rokov od registrácie a akceptácie týchto Všeobecných podmienok. Zákazník tímto uděluje svůj výslovný souhlas Poskytovateľovi i k užití výše uvedených osobních údajů také ve smyslu zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.

Sport Analytik děti